Program Punktowy Linkbaby

Szanowni Państwo

Nasz program punktowy działa aktualnie w wersji BETA, wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem, programu punktowego prosimy zgłaszać na adres: kontakt@linkbaby.pl

z poważaniem,

Redakcja Linkbaby.pl

 

Regulamin "Programu Punktowego" - skrót (cały regulamin dostępny poniżej)

1. Ideą Programu Punktowego jest premiowanie aktywności oraz lojalności Użytkowników serwisu linkbaby.pl.
2. Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie Punktowym jest:
a. akceptacja regulaminu w momencie rejestracji w portalu,
b. pozytywna weryfikacja przez Administratora serwisu,
c. przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie
d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Administratora.
4. Punkty, które zdobywa uczestnik są gromadzone na jego indywidualnym koncie punktowym (Twoje Konto).
5. Uczestnik otrzymuje punkty za aktywność w serwisie linkbaby.pl określoną w Tabeli Punktowej (załącznik nr 1).
6. Uczestnik otrzymuje punkty na zasadach określonych w chwili naliczania.
7. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zachowują ważność do momentu zakończenia Programu.
8. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wymieniane na Nagrody dostępne w ramach aktualnego Katalogu Nagród.
9. Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w Programie Punktowym w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora. Odstąpienie powoduje utratę punktów zgromadzonych przez Uczestnika na jego koncie.

 

Regulamin "Programu Punktowego” w serwisie Linkbaby.pl


SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP
2. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE
3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PUNKTOWYM
4. KOSZTY UCZESTNICTWA
5. GROMADZENIE PUNKTÓW
6. NAGRODY
7. REKLAMACJE
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Załącznik nr 1. Tabela punktowa
  • Załącznik nr 2 Katalog produktów1. WSTĘP
a) Regulamin Programu Punktowego został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
b) Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania Programu Punktowego w Serwisu internetowego Linkbaby.pl znajdującego się pod adresem internetowym: www.linkbaby.pl.
c) Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu (Uczestników), biorących udział w Programie Punktowym, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Program Punktowy.
d) Każdy potencjalny Uczestnik programu z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień
e) Ideą Programu Punktowego jest premiowanie aktywności oraz lojalności Uczestników programu
f) Program Punktowy prowadzony jest w Internecie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


2. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE
a) Administrator — podmiot realizujący Program Punktowy na rzecz Uczestników, którym jest A&S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342246 kapitał zakładowy Spółki: 100 000 zł (w pełni opłacony), NIP: 497-007-07-01, REGON: 080387614.
b) Program Punktowy – program realizowany w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
c) Uczestnik – Uczestnikiem Programu Punktowego może zostać osoba która założyła profil w serwisie Linkbaby.pl oraz wyraziła chęć uczestnictwa w Programie Punktowym akceptując postanowienia określone w niniejszym Regulaminie.
d) Twoje Konto – konto, które jest nieodłącznie związane z profilem Użytkownika Serwisu Linkbaby.pl za pomocą którego następuje rejestracja punktów uzyskiwanych w Programie.
e) Login - prywatna i rzeczywista nazwa Uczestnika, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji w serwisie Linkbaby.pl
f) Punkty – punkty przyznawane przez Administratora programu według zasad określonych w Regulaminie naliczane oraz gromadzone na koncie Uczestnika
g) Katalog Produktów – publikowany w serwisie Linkbaby.pl katalog dostępnych produktów, które mogą być wymieniane za zgromadzone przez Uczestnika punkty
h) Nagroda – towar, usługa, rabat lub inna korzyść którą uczestnik otrzymuje w wyniku wymiany punktów zgromadzonych na Twoim Koncie
i) Tabela Punktowa – Tabela określająca ilość punktów, które uczestnik może zgromadzić w wyniku określonych czynności (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)


3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PUNKTOWYM
a) Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) Warunkiem uczestnictwa w Programie Punktowym jest:


i. akceptacja Regulaminu w momencie rejestracji oraz założenia Profilu w serwisie Linkbaby.pl
ii. Pozytywna weryfikacja przez Administratora serwisu
iii. Przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie
iv. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Administratora


c) Uczestnik Programu Punktowego zdobywa Punkty na Twoje Konto dokonując aktywności określonych w Tabeli Punktowej (załącznik nr 1)
d) Uczestnik gromadzi Punkty na Twoim Koncie które jest jego indywidualnym Kontem przypiętym do Profilu
e) Uczestnik nie może przekazywać zgromadzonych Punktów innej osobie
f) Uczestnik może otrzymać Nagrodę wyłącznie z jednego konta punktowego przypisanego do jego Profilu
g) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Administrator
h) Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usuwania lub modyfikacji
i) Zabrania się działań oraz aktywności, które służą gromadzeniu punktów w sposób:


i. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami
ii. nieuczciwy lub poprzez działania mające znamiona oszustwa lub prób wyłudzenia punktów
iii. przez działania fikcyjne lub pozorowane
iv. przez nakłanianie do naruszenia zasad Regulaminu innych Uczestników

j) Zabrania się:


i. Działań na szkodę Administratora programu
ii. Dostarczania materiałów oraz treści niezgodnych z normami prawa


k) Administrator może zablokować możliwość gromadzenia oraz korzystania z konta oraz punktów zgromadzonych na Twoim Koncie, jeśli zachodzi podejrzenie że punkty zgromadzone na koncie zostały przyznane z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu lub Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


4. KOSZTY UCZESTNICTWA
a) Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z aktywacją konta punktowego oraz kosztów uczestnictwa w programie
b) Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem Nagród pod warunkiem, że posiada adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


5. GROMADZENIE PUNKTÓW
a) Punkty które zdobywa Uczestnik są gromadzone na jego indywidualnym koncie punktowym (Twoje Konto)
b) Uczestnik otrzymuje punkty za aktywność w serwisie www.linkbaby.pl określoną w Tabeli Punktowej oraz za zakupy w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora
c) Uczestnik otrzymuje punkty na zasadach określonych w chwili ich naliczania
d) W przypadku zakupów realizowanych w sklepie internetowych prowadzonym przez Administratora, Uczestnik otrzymuje punkty wyłącznie za zrealizowane transakcje i zakupione przedmioty, które nie zostały anulowane lub zwrócone.
e) Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności naliczonych punktów oraz odebrania punktów w sytuacji naruszenia przez Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie
f) Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zachowują ważność do momentu zakończenia prowadzenia przez Administratora Programu Punktowego. Po tym okresie punkty nie mogą być wymieniane na Nagrody
g) Administrator może zablokować możliwość gromadzenia oraz korzystania z punktów zgromadzonych na Twoim Koncie, jeśli zachodzi podejrzenie że punkty zgromadzone na koncie zostały przyznane z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu.


6. NAGRODY
a) Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wymieniane na Nagrody dostępne w ramach aktualnie obowiązującego Katalogu Produktów
b) Wymiana następuje pod warunkiem, że Nagroda z Katalogu Produktów jest dostępna i przeznaczona pula danej kategorii Nagród nie została wyczerpana
c) Uczestnik może zamówić Nagrodę pod warunkiem, że posiada wystarczającą ilość punktów na Twoim Koncie
d) Wymiana punktów następuje poprzez obniżenie salda punktów zgromadzonych na Twoim Koncie o liczbę punktów przypisaną do Nagrody w Katalogu Produktów
e) Zlecenie wymiany Punktów może być zmienione lub anulowane przez Uczestnika pod warunkiem zaakceptowania zmiany lub anulacji przez Administratora
f) Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia złożonego przez Uczestnika, w przypadku gdy:


i. Po realizacji zlecenia wartość konta osiągnie wartość ujemną
ii. Wskazana Nagroda okaże się niedostępna dla Administratora


g) Administrator dostarczy lub umożliwi odbiór Nagrody Uczestnikowi w terminie do 30 dni od chwili potwierdzenia otrzymania zlecenia wymiany punktów na Nagrodę, złożonego przez Uczestnika programu
h) Nagroda może zostać odebrana przez Uczestnika lub osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie powinno być pisemne pod rygorem nieważności.
i) W przypadku anulowania zlecenia wymiany punktów, Administrator zwraca na konto punkty odjęte w chwili przyjęcia zlecenia wymiany.
j) Wartość zwróconych punktów jest równa wartości punktów pobranych w momencie złożenia zlecenia wymiany
k) Nagrody mogą różnić się wyglądem od prezentowanych w Katalogu Produktów ale ich funkcjonalności oraz parametry techniczne pozostają niezmienione
l) W chwili publikacji nowego Katalogu Produktów, oferty z wszystkich poprzednich Katalogów Produktów tracą ważność
m) Administrator może wycofać ofertę Nagrody z obowiązującego Katalogu Produktów bez podania przyczyny
n) Administrator może dowolnie ustalać ilość punktów podlegających wymianie na nagrody wraz z każdą nową publikacją Katalogu Produktów
o) W przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagrody przekracza kwotę 760,00 zł, podana wartość Nagrody w Punktach obejmuje wartość nagrody oraz wartość kwoty pieniężnej w wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody, zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 ze zm.). Kwota pieniężna zostaje każdorazowo potrącona z należnością Administratora wobec Uczestnika z tytułu obowiązku wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


7. REKLAMACJE
a) Uczestnik może złożyć reklamację jeżeli usługa lub wymiana punktów na Nagrody nie jest realizowana bądź jest realizowana przez Administratora niezgodnie z postawieniami niniejszego Regulaminu.
b) Uczestnicy Programu Punktowego mogą się kontaktować z Administratorem za pomocą:


i. Formularza reklamacji Programu Punktowego dostępnego w serwisie www.linkbaby.pl
ii. Poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na dane kontaktowe prezentowane w serwisie www.linkbaby.pl


c) Jeżeli otrzymana Nagroda ma wady, Uczestnik może zgłosić pisemną reklamację. W przypadku uznania reklamacji Nagroda może zostać wymieniona na inną o podobnej wartości punktowej. Jeśli nie jest możliwa wymiana Nagrody na nową o podobnej wartości punktowej, Uczestnik może otrzymać inną wskazaną przez siebie z Katalogu Produktów. Różnica w wartości punktowej jest odejmowana lub dodawana do Twojego Konta punktowego. Jeżeli nie jest możliwa wymiana reklamowanej Nagrody na żadną inną dostępną w Katalogu Produktów, Administrator zwraca punkty na konto punktowe Uczestnika.
d) Reklamacja powinna być zgłoszona za pomocą formularza reklamacji dostępnego na stronie www.linkbaby.pl bądź pisemnie. W przypadku zgłoszenia pisemnego powinna zawierać następujące informacje:


i. Imię i nazwisko Uczestnika
ii. Opis zgłaszanych zastrzeżeń
iii. Login Uczestnika
iv. Numer telefonu kontaktowego
v. Jeżeli reklamacja dotyczy braku naliczania punktów przy transakcji zakupu, konieczne jest podanie numeru transakcji


e) Administrator może zgłosić potrzebę uzupełnienia reklamacji złożonej przez Uczestnika. W takim przypadku reklamacja jest rozpatrywana dopiero po uzupełnieniu brakujących informacji przez Uczestnika.
f) Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Obowiązująca wersja Regulaminu oraz Katalog Produktów są dostępne na stronie Administratora: www.linkbaby.pl
b) Tabela Punktowa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
c) Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie zwłaszcza w zakresie Katalogu Produktów.
d) Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji nowej wersji Regulaminu na stronie serwisu
e) Administrator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu Punktowego w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej Administratora. Zebrane przez Uczestników punkty nie wymienione na Nagrody w czasie trwania Programu Punktowego, tracą ważność i nie uprawniają do żądania wymiany na Nagrody.
f) Uczestnik może odstąpić od uczestnictwa w Programie Punktowym w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora. Odstąpienie powoduje utratę punktów zgromadzonych przez Uczestnika na jego koncie
g) Uprawnienia wynikające z Programu Punktowego nie mogą być przenoszone przez Uczestnika na osobę Trzecią
h) Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Programu Punktowego określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę punktów zgromadzonych na koncie, zablokowanie konta oraz wykluczenie z Programu Punktowego, anulowanie wykonanych zamówień oraz unieważnienie odbioru zamówionych Nagród lub konieczność zwrotu Nagród albo ich równowartości.

 

Załącznik nr 1. Tabela punktowa:


Punkty naliczane będą za:
a) Aktywność

• Założenie profilu i wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych - 100 pkt.
• Uzupełnienie informacji dodatkowych w profilu - 4 pkt. (za każde wypełnione pole)
• Wypełnienie i odesłanie do nas wypełnionej ankiety marketingowej - 45 pkt.
• Udział w organizowanych konkursach - 2 pkt. (za każde dodane zdjęcie)
• Komentarze i Opinie dodawane w ramach portalu - 1 pkt.
• Dodanie zdjęcia do prywatnej galerii – 0.1 pkt.


b) Współpracę
• Teksty, i filmy video przesłane do redakcji (zaakceptowane i opublikowane na stronie portalu) - 50 pkt.

Załącznik nr 2. Katalog produktów.
Pierwsza publikacja katalogu: 31.03.2011

 

Formularz wymiany punktów na nagrody z katalogu - pobierz tutaj.

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!