Regulamin ramowy konkursów Linkbaby.pl

Regulamin ramowy konkursów organizowanych na stronach serwisu linkbaby.pl: (blog.linkbaby.pl oraz linkbaby.pl)

Wstęp

Niniejszy regulamin („Regulamin ramowy”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych na stronie http://linkbaby.pl oraz na http://blog.linkbaby.pl/ .

Każdy konkurs organizowany na wymienionych powyżej stronach opiera się na dwóch wzajemnie uzupełniających się regulaminach: Regulaminie ramowym - poniżej, oraz Regulaminie szczegółowym – załączonym do konkretnego konkursu w momencie jego startu.

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Organizatorem konkursu (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka A&S Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Niepodległości 38, dalej zwana „Organizatorem” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000342246, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł oraz numer NIP 497-007-07-01 („Organizator”) prowadząca portal: www.linkbaby.pl

1.2. Regulaminy Konkursów dostępne są na stronie internetowej serwisu linkbaby.pl

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

a. członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin;
b. osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin;
c. członkowie władz lub pracownicy agencji artflash z siedzibą w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 1/16, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

2.3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Termin Konkursu


1.1. Datę rozpoczęcia i zakończenia konkursu określa Regulamin szczegółowy.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie


2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie www.linkbaby.pl oraz posiadać profil z wypełnionymi danymi i zamieszczonym zdjęciem profilowym.

2.2. Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin szczegółowy konkursu.

3. Prawa autorskie

3.1. Prawa autorskie i majątkowe do odpowiedzi udzielanych (teksty, zdjęcia) przez Uczestników Konkursu muszą należeć do Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora propozycji odpowiedzi (teksty, zdjęcia) zgodnie z niniejszym Regulaminem
3.2. Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na rozpowszechnianie udzielonej odpowiedzi (tekst, zdjęcie itp.) na stronach serwisu www.linkbaby.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.
3.3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu (w tym numer IP komputera). Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.


4. Przyznawanie nagród

4.1. Szczegółowe warunki przyznawania nagród oraz typ nagrody określone są w Regulaminie szczegółowym konkursu.
4.2. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez publikację na stronach serwisu http://blog.linkbaby.pl , oraz www.linkbaby.pl
4.3. Laureat konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie www.linkbaby.pl
4.4. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

5. Warunki otrzymania nagrody rzeczowej

5.1. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika nagrody rzeczowej, jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania Powiadomienia, formularza („Formularz”), który zostanie wysłany jako załącznik mailem z powiadomieniem oraz przesłanie go na adres agnieszka@linkbaby.pl . Niewypełnienie powyższego warunku w terminie skutkuje utratą prawa do nagrody.
5.2. Prawidłowe wypełnienie Formularza oznacza wypełnienie i/lub zaznaczenie wszystkich wymaganych pól w nim zawartych. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza nie będzie on mógł być przesłany do Organizatora, o czym Uczestnika poinformuje stosowny komunikat. W Formularzu należy podać wymagane tam dane: dokładny adres (miasto, kod, ulica) oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, jak również złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
5.3. Organizator pokrywa koszty wysyłki nagród na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


6. Organ nadzoru

6.1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu Konkursu oraz wydania nagród zgodnie z Regulaminem, sprawować będzie komisja konkursowa („Komisja”).

6.2. Komisja składa się z 3 (trzech) osób wyznaczonych przez Organizatora.

6.3. Do zadań Komisji należy również prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu wysyłając na adres agnieszka@linkbaby.pl Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Reklamacje rozpatruje Komisja.

7.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.


§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1. Przystąpienie do Konkursu organizowanego na stronie http://blog.linkbaby.pl/ jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu szczegółowego konkursu.

1.2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

1.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b. wady fizyczne nagród rzeczowych (za które odpowiada producent)
c. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
d. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
1.5. Administratorem danych osobowych („Dane”) uczestników Konkursu podawanych za pośrednictwem Formularza jest Organizator. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści i poprawiania Danych. Podanie przez Uczestnika jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie Danych w Formularzu uniemożliwia przesłanie nagrody i jest równoznaczne z utartą prawa do niej.

Organizator konkursu


Redakcja www.linkbaby.pl
 

Zapraszamy do rejestracji w portalu.

Dzięki rejestracji:

Załóż konto

Posiadasz już konto? Zaloguj się!